गोरेगाव ग्रामपंचायत

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'

'अहमदनगर शहरातील भरभराटीचे व उमदीचे सदस्य व इतर लोक यांच्या सर्वाच्या सहमतीने ग्रामपंचायत चास ने खूप मोठी भरारी घेतली आहे .'ग्रामपंचायत सदस्य


सौ. छाया संदीप काळे

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

सौ. सायराबानो लतीफ शेख

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

श्री. अरुण शिंगाडे

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

श्री. दत्तात्रय कडूस

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

श्री. गोरक्षनाथ काळे

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

सौ. शारदा जयप्रकाश पाटील

सारोळा कासार ग्रामपंचायत

Sunil Misal

Member, Grampanchayt

ग्रामपंचायत सभासद


नवीन शिंदे

सारोळा कासार ग्रामपंचायत